search

Pravidla pro pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách Kina

Pravidla pro pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách Kina

 

 1. Předmět pravidel

Předmětem těchto pravidel je nastavení pravidel pro pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách Kina, na ul. Tyršova 1071, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a stanovení postupu pro objednání termínů pro pořádání akcí a pořadů.

 

 1. Osoby oprávněné rozhodnout o zařazení pořadu do programu Kina
 2. O zařazení pořadu do programu Kina rozhoduje administrativní pracovník Kina ve spolupráci s dramaturgyní a vedoucí MKS.

 

III. Postup při objednání termínu pronájmu

 1. Žadatel o pronájem se na volné termíny pronájmu informuje u administrativního pracovníka Kina, (případně u dramaturgyně MKS).
 2. Doba k objednávání termínů pořadů se musí shodovat s termínem tvorby a uzávěrky dramaturgického plánu MKS. V průběhu roku nelze zaručit dostupnost volných termínů.
 3. V případě vhodného volného termínu, vyplní žadatel rezervační formulář - závaznou objednávku pro pronájem prostorů Kina. Důkladně se seznámí s technickým zázemím Kina a předloží administrativnímu pracovníkovi Kina kompletní informace o plánovaném průběhu svého pořadu (jevištní technika, jevištní světla, zvuková technika, personální zabezpečení, bufet atd.).
 4. Po vzájemné dohodě s administrativním pracovníkem Kina a techniky Kina pořadatel zváží, zda Kino disponuje takovým technickým vybavením, aby byl program (koncert, akademie, divadlo, beseda apod.) řádně zabezpečen, či zda si zajistí vlastní personální obsazení (profesionálního zvukaře, osvětlovače, technika) případně vlastní technické vybavení.
 5. K zajištění všech bezpečnostních opatření je nutná přítomnost tří zaměstnanců Kina, jako požární hlídky, při předpokládaném obsazení sálu 200 a více návštěvníků. V případě, že je počet návštěvníků akce/pořadu nižší než 200 je nutná přítomnost alespoň dvou zaměstnanců Kina.

 

 1. Za vlastní zařízení, použitá během příprav i v průběhu akce, zodpovídá pořadatel akce a to také v případě škod vzniklých v souvislosti s jejich použitím vlastníkovi Kina, případně třetím osobám.
 2. U dětských a školních akcí se pořadatel akce zavazuje zajistit pedagogický dozor nad nezletilými účastníky.

 

 1. Společná a závěrečná ujednání
 2. Ceny nájmů prostorů Kina a příplatkových služeb se řídí platným Ceníkem Kina schváleným Radou města. O využití prostor a příplatkových služeb rozhoduje administrativní pracovník Kina.
 3. Osvobození od nájemného v rámci výjimky udělené Radou města bude respektováno u jednodenních pořadů, které se konají mimo alespoň jeden z hlavních promítacích časů Kina.
 4. Za hlavní promítací časy se považují pátek, sobota a jiný den přede dnem pracovního klidu nebo pracovního volna od 17:00 do 20:00 a od 19:00 do 22:00.

 

 1. Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti ke dni:  01. 12. 2023

Rezervační formulář - objednávka

Údaje vepište, vyberte nebo zaškrtněte do připravených kolonek na koncích řádů. V případě potřeby si zobrazte skryté znaky kliknutím na ¶ v kartě Domů (MS Word). Možný je také tisk prázdného formuláře a jeho ruční vyplnění.

 1. Údaje o nájemci (pořadateli) a fakturační údaje

Název organizace nebo jméno .............................................................................................

Adresa .............................................................................................

IČ .............................................................................................

DIČ .............................................................................................

Kontakt na nájemce (pořadatele) .............................................................................................

.............................................................................................

 1. Údaje o pořádané akci

Název akce .............................................................................................

Doplňující informace .............................................................................................

Datum konání a čas začátku akce .............................................................................................

Odhad délky akce celkem .............................................................................................

Odhad délky příprav celkem .............................................................................................

Odhad délky vyklízení celkem .............................................................................................

Veřejně přístupná akce .............................................................................................

Vstupné .............................................................................................

Přestávka během akce .............................................................................................

Odhad počtu diváků .............................................................................................

Při vícedenních akcích přidejte podrobný rozpis a popis

Prostory a plochy, které budou využity

Sál s balkónem ....................................... ☐

Jeviště ..................................................... ☐

Šatny pro herce v suterénu ..................... ☐

Foyer a šatna pro diváky ........................ ☐

Pokladna ................................................. ☐

Prostor před budovou Kina .................... ☐

Bufet (občerstvení pro diváky) ............... ☐

Jiné ............................................................. Zařízení, která bodu využita

Základní jevištní světla ..............................

Jevištní světla s nastavením ................... ☐

Bodové osvětlení, průvany ........................

Jevištní technika (tahy) .......................... ☐

Zvuková technika .......................................

Projekční technika......................................

Kinorám a plátno ................................... ☐

Klavír Petrof .......................................... ☐

Počet zaměstnanců Kina, které bude na akci potřeba *

Technik .........................................................................................................................................

Pokladní ........................................................................................................................................

Uvaděčka ......................................................................................................................................

Šatnářka ........................................................................................................................................

 

* Z bezpečnostních opatření je u samotné akce nutná přítomnost tří zaměstnanců Kina, jako požární hlídky, při předpokládaném obsazení sálu 200 a více návštěvníků. V případě obsazení sálu do 200 návštěvníků je nutná přítomnost alespoň dvou zaměstnanců Kina. Když to technické možnosti dovolí, příprava a vyklízení bez diváků může být za účasti jednoho zaměstnance (především technika).

 

III. Finanční podmínky a nájemné

Výši nájmu v souladu s platným ceníkem Kina schváleným Radou města určuje vedoucí Kina na základě skutečné doby trvání celé akce a na základě využitých příplatkových služeb.

Předběžná výše nájmu ** .............................................................................................................

** Předběžná výše nájmu nemusí být shodná se skutečnou výši nájmu.

 

 1. Technické požadavky, časový harmonogram, stage plán a další

Nájemce je povinen dodat podrobné technické požadavky, podrobný časový harmonogram, případně stage plán, minimálně 30 dnů před samotným konáním akce. Jestliže výše uvedené přílohy ve lhůtě 30 dnů před konáním akce nedodá, nemusejí zaměstnanci Kina brát zřetel na požadavky kladené přímo před samotnou akcí.

Při zařazení akce na programový plakát Kina a do Frenštátského zpravodaje je nájemce povinen dodat potřebné textové materiály do 10. dne předcházejícího měsíce, ve kterém se akce koná.

Pokud je součástí akce přehrávání zvukových nebo audiovizuálních souborů, je nutné tyto soubory poskytnout minimálně 2 pracovní dny před konáním akce.

 

 1. Závěrečná ujednání

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že uvedl pravdivě všechny skutečnosti podstatné ke zdárnému konání akce a řádně se seznámil s technickým zázemím Kina. Dále se nájemce zavazuje dodržovat pořádek a čistotu, a to jak během konání akce, tak i po jejím ukončení. Bezodkladně po ukončení akce se nájemce zavazuje uvést prostory a vybavení Kina do původního stavu a na své náklady.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se bude řídit Pravidly pro pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách Kina, zveřejněných na webových stránkách Kina.

Provozovatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852

Kino, Tyršova 1071, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,   tel.: 556 835 098      mobil: 602 845 754

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ve Frenštátě p. R. ... dne ....................... 2024

 

....................................................................

 

                         Za provozovatele:                                                         Za nájemce:        

 

 

 

 

....................................................................                   ….………………………………………….

              (jméno, příjmení a podpis)                                                 (jméno, příjmení a podpis)